الگورتیم خوشه بندی FCM

در جلسات قبل برای ناحیه بندی تصاویر و یا خوشه بندی داده ها (سیگنالهای حیاتی و …) الگوریتم خوشه بندی K-means  را به طور کامل در کانال تلگرام توضیح دادیم و در محیط متلب پیاده سازی کردیم.

در اینجا قصد داریم الگوریتم خوشه بندی برمبنای منطق فازی را توضیح دهیم.

همانند الگوریتم های خوشه بندی این الگوریتم نیز برای کاربرد زیادی در ناحیه بندی تصاویر، خوشه بندی داده ها و غیره دارد.

ادامه مطلب …