نحوه خواندن و نمایش دادن تصویر در متلب-تبدیلات تصاویر(جلسه ی چهارم)

خواندن و نمایش دادن تصویر در متلب

در جلسات قبل هدف از پردازش تصویر، انواع تصاویر در متلب و همچنین نحوه ی کوانتیزه کردن تصاویر را توضیح دادیم.  در این جلسه قرار است نحوه ی خواندن و نمایش دادن تصاویر مختلف از جمله، اندیسی، سطح خاکستری و باینری و رنگی را در متلب آموزش دهیم. همچنین نحوه ی تبدیل تصاویر مختلف را بهم بیان می کنیم.در این بخش بطور کامل بیان خواهیم کرد چگونه یک تصویر را در متلب بخوانیم و نمایش دهیم.

در این جلسه، با نمایش دادن تصاویر مختلف، تفاوت های تصاویر رنگی، باینری و خاکستری و باینری را بطور عملی بیان کرده ایم. همچنین تبدیل تصویر رنگی به تصویر اندیسی، تبدیل تصویر اندیسی به تصویر رنگی،تبدیل تصویر رنگی به تصویر خاکستری،تبدیل تصویر خاکستری به تصویر اندیسی و برعکس، تبدیل تصویر خاکستری به تصویر باینری را در این جلسه بیان خواهیم کرد.

خواندن و نمایش دادن تصویر در متلب